پرش لینک ها

کارآموز گرافیک

این موقعیت شغلی فرصت مناسبی است برای افرادی که علاقه مند به کار در حوزه های گرافیک به صورت کارآموزی بوده و قصد دارند تجربه کسب نمایند. 

کارشناس توسعه و تحقیق بازار

این موقعیت شغلی فرصت مناسبی است برای افرادی که علاقه مند به کار در حوزه های توسعه و تحقیق بازار بوده و قصد دارند تجربه کسب نمایند. 

کارشناس تولید محتوا

این موقعیت شغلی فرصت مناسبی است برای افرادی که علاقه مند به کار در حوزه های محتوا بوده و قصد دارند تجربه کسب نمایند. 

کارآموز طراحی سایت

این موقعیت شغلی فرصت مناسبی است برای افرادی که علاقه مند به کار در حوزه های طراحی سایت به صورت کارآموزی بوده و قصد دارند تجربه کسب نمایند.